Koncept

Koncept

Husmuttern AB utvecklar ett huskoncept för att producera modulhus sammansatta av standardiserade komponenter efter slutanvändarens behov. Huskonceptet är ett standardiserat demonterbart, återvinningsbart enplanshus, för permanenta samt tillfälliga byggnadslov. 

Huset ska i sina olika utföranden passa i stort sett alla målgrupper, tex: Studenter, Familjer, Pensionärer. Huset ska även fungera som lokaler för Undervisning, Vandrarhem etc.

Delar av konceptuvecklingen sker i ett ”open innovation” koncept där idéer samlas från crowd innovation, examensarbeten och studentprojekt. 

Projekt Husmuttern 2.0

Projektet sker med hjälp av Tillväxtverket. Stycket nedan är taget från Tillväxtverkets hemsida.

"Projektet Husmuttern 2.0 kommer ta fram prototyper på de lärmiljöer som behövs och testa och verifiera funktionen. När man uppnått fungerande lärmiljö kommer dessa sättas i full produktion samt lärdomarna spridas till tillverkningsindustrin genom samarbetsparterna.

Det övergripande projektmålet är att personer långt från arbetsmarknaden, oavsett kön, får arbete med integrerat lärande som förbereder dem för arbete inom tillverknings- och byggindustrin."


Husmuttern AB 2020 All rights reserved