Koncept

Koncept

Husmuttern AB utvecklar ett huskoncept för att producera modulhus sammansatta av standardiserade komponenter efter slutanvändarens behov. Huskonceptet är ett standardiserat demonterbart, återvinningsbart enplanshus, för permanenta samt tillfälliga byggnadslov. 

Huset ska i sina olika utföranden passa i stort sett alla målgrupper, tex: Studenter, Familjer, Pensionärer. Huset ska även fungera som lokaler för Undervisning, Vandrarhem etc.

Delar av konceptuvecklingen sker i ett ”open innovation” koncept där idéer samlas från crowd innovation, examensarbeten och studentprojekt. 

English 

Husmuttern AB is developing a house concept to produce modular houses composed of standardized components according to the end user's needs. The house concept is a standardized demountable, recyclable single-storey house, for permanent and temporary building permits. 

In its various designs, the house should suit virtually all target groups, e.g.: Students, Families, Pensioners. The house will also function as premises for teaching, hostels, etc. 

Parts of the concept development take place in an “open innovation” concept where ideas are gathered from crowd innovation, degree projects and student projects.


Husmuttern AB 2020 All rights reserved